Trong suốt thời gian tập sự:

  • Bạn sẽ được thiết lập các mục tiêu công việc và học tập trước khi tham gia vào từng bộ phận, mỗi bộ phận sẽ có các mục tiêu riêng.
  • Bạn sẽ báo cáo các kiến thức và công việc mà bạn được học và thực hiện hàng tháng cho Trưởng Bộ Phận và Phòng Nhân Sự.