Để tốt nghiệp chương trình QTVTS và chính thức trở thành thành viên của công ty, bạn phải:

  • Tham gia chương trình đào tạo liên tục ít nhất là 6 tháng
  • Hoàn thành các chương trình đào tạo trong 12 tháng với kết quả đánh giá tốt
  • Hoàn thành các công việc, dự án được giao với kết quả tốt